وبگاه شخصی بهروز دستار

آیا از انجام عملیات حذف اطمینان دارید؟
طرح های تحقیقاتی

عنوانمجریهمکارانسالشناسهمحل اجرانوع
تاثير سطح انرژي و الگوي اسيد آمينه بر اساس روش تغذيه مرحله اي بر عملكرد جوجه هاي گوشتي بهروز دستار یوسف مصطفی لو - سعید حسنی 1383/8/2  دانشکده علوم کشاورزی گنبدکاووس داخلی(داخل دانشگاه) 
تاثير افزودني غذائي 3- نيترو در جيره هاي با تراكم پروتئيني مختلف بر صفات توليدي جوجه هاي گوشتي بهروز دستار زهرا تراز 1385/10/25  دانشکده علوم کشاورزی گنبدکاووس داخلی(داخل دانشگاه) 
بررسي عملكرد، تركيب لاشه و سن كشتار جوجه هاي گوشتي سويه هاي مختلف پرورش يافته با الگوي احتياجات پروتئيني متفاوت بهروز دستار مختار مهاجر- رحمت سمیعی 1389/12/29  دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ملی 
تاثير آنتي بيوتيك وتاسين و سطح پروتئين جيره بر عملكرد جوجه هاي گوشتي بهروز دستار زهرا تراز - فاطمه بادران 1386/10/10  دانشکده علوم کشاورزی گنبدکاووس داخلی(داخل دانشگاه) 
بررسي صفات توليدي و شيوع آسيت در جوجه هاي گوشتي در پاسخ به كاهش مدت دسترسي روزانه جيره آغازين بهروز دستار محمود شمس شرق - سعید زره داران - حسین محب الدینی 1388/12/17 88-3-22 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان داخلی(داخل دانشگاه) 
تاثير محدوديت غذايي بر عملكرد جوجه هاي گوشتي بهروز دستار محمود شمس شرق - حسین محب الدینی 1388/12/17 88-3-223 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان داخلی(داخل دانشگاه) 
تعيين ارزش تغذيه اي سبوس برنج خام و عمل آوري شده و تاثير آن بر عملكرد جوجه هاي گوشتي بهروز دستار رحمت سمیعی - انور آموزمهر 1389/12/23  دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ملی 
پاسخ رشد و کیفیت گوشت جوجه های گوشتی تغذیه شده با جیره های حاوی سطوح متفاوت انرژی به حذف مکمل ویتامینی در شرایط تنش گرمایی بهروز دستار بهره شعبانپور - سعید زره داران - امید عشایری زاده - رضا میرشکار 1390/10/26  دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان داخلی(داخل دانشگاه) 


  بازديد : 43382
Copyright © 2014
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان