وبگاه شخصی بهروز دستار

آیا از انجام عملیات حذف اطمینان دارید؟
مسوولیت های اجرایی

انجمن علمي داخلي و خارجي

هيات مديره/شوراي اجرايي انجمن علمي

خدمات به انجمن علمي يا نشرياتاین خدمات شامل سردبيري - عضو هيات تحريريه - نقاد - داور - مشاور و... می باشد.

نام انجمن علمي يا نشريهسمت يا نوع خدمتتاريخ
ازتا
Poultry Science Journal عضو هیات تحریریه و کمک سردبیر نشریه 2013  


عضويت در شوراها و كميته هاي گوناگون آموزش عالي در دانشگاه

نام شورا يا كميتهتاريخ
ازتا
شورای دانشگاه 1386/11/28 1393/5/1 
شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه 1386/11/28 1393/5/1 
شورای دانشجویی دانشگاه 1386/11/28 1393/5/1 
شورای پژوهشی و فناوری دانشگاه 1386/11/28 1393/5/1 
شورای نشر دانشگاه 1386/11/28 1393/5/1 
شورای مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه  1391  
کمیته فناوری نانو در دانشگاه  1392  


عضویت در کمیته علمی همایش ها

نام همايشزمان همايشنوع همکاري
عضو كميته علميعضو كميته اجراييعضو كميته برگزاركنندهدبير
نخستین همایش ملی صنعت دام و طیور در استان گلستان  1387 خير خير خير بله 


مسئوليتهاي اجرايي و پستهاي مديريت

شرحمحلتاريخ
ازتا
مدير گروه امور دامي  دانشکده علوم کشاورزی گنبدکاووس 1383/7/15 1384/4/20 
مدیر گروه علوم دامی  دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 1384/8/5 1386/9/15 
مدیر امور پژوهشی و فناوری  دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 1386/11/30 1393/5/1 
سرپرست دفتر همكاريهاي علمي و بين المللي  دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 1386/11/30 پائیز 1390 
مدیر اجرایی دبیرخانه ستاد هفته پژوهش و فناوری استان گلستان  استان گلستان 1389 1392 


مشاركت عمده و اساسي در طراحي و راه اندازي دوره هاي جديد آموزش عالي

راه اندازي آزمايشگاه، كارگاه يا مركز تحقيقاتي

  بازديد : 43391
Copyright © 2014
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان