وبگاه شخصی بهروز دستار

آیا از انجام عملیات حذف اطمینان دارید؟
مقالات و همایش ها

 1. راسته، م.، ب. دستار، م. شمس شرق، س. زره داران و ا، عشایری زاده, تاثیر سطوح مختلف جو جوانه زده بر عملکرد مرغ های تخم گذار و خصوصیات کیفی تخم مرغ در شرایط انبارداری مختلف, مجله تحقیقات تولیدات دامی, 1393, شماره (1), 43-52
 2. قزوینی، س.، ب. دستار، م. شمس شرق و ب، شعبانپور, اثر افزودن کولین کلراید به جیره های حاوی سطوح مختلف روغن بر عملکرد و کیفیت گوشت جوجه های گوشتی در شرایط تنش گرمایی, مجله تحقیقات دام و طیور, 1392, 49-58
 3. وطنخواه، ع.، م. سوداگر، ب. دستار و ح. کلنگی, تاثیر افزودن نمک های صفراوی گاو در جیره غذایی بر شاخص های رشد، بقاء، ترکیبات لاشه و برخی شاخص های خون شناختی و بیوشیمیایی سرم خون ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio), فصلنامه محیط زیست جانوری, 1392, شماره (4), 71-79
 4. محمود نیا، ن.، ف. بلداجی، ب. دستار. س. زره¬داران, ارزیابی اقتصادی و تولیدی جوجه¬های گوشتی با استفاده از آرد ضایعات کشتارگاه¬های طیور در تغذیه جوجه-های گوشتی, فصلنامه تحقیقات کاربردی, 1392, شماره (11), 89-98
 5. دستار، ب.، م. رحیمی رتکی و ه. غلامی, تاثیر سطوح مختلف پروتئین در دوره رشد و تخم¬گذاری بر عملکرد و کیفیت تخم بلدرچین ژاپنی, مجله پژوهش¬های تولیدات دامی, 1392, شماره (8), 1-11
 6. آق، گ.، ب. دستار، م. شمس شرق، س. ر. هاشمی و ر، میرشکار, اثرات سطوح مختلف سیاه¬دانه در جیره¬های حاوی سطوح متفاوت پروتئین بر عملکرد، کیفیت بستر و شاخص¬های استخوان درشت نی جوجه¬های گوشتی, نشریه پژوهش¬های علوم دامی, 1392, شماره (3), 181-194
 7. دستار، ب.، م. شمس شرق، س. زره¬داران و ح. محب الدینی, بررسی عملکرد و شیوع آسیت در جوجه¬های گوشتی در پاسخ به برنامه¬های محدودیت غذایی و تغذیه وعده¬ای, نشریه پژوهش¬های علوم دامی ایران, 1392, شماره (4), 268-274
 8. رئوفی، ز.، س. زره¬داران، ق. رحیمی، م. آهنی آذری و ب. دستار, تجزیه و تحلیل ژنتیکی صفات کیفیت تخم در بلدرچین ژاپنی, مجله علوم دامی ایران, 1391, شماره (3), 413-421
 9. کبیر، م.، ع. شعبانی، م. ر. ایمانپور و ب. دستار, بررسی اثرات تغذیه با جیره¬های حاوی مقادیر مختلف پروتئین و انرژی بر شاخص¬های رشد فیل ماهیان (Huso huso) جوان, مجله بهره¬برداری و پرورش آبزیان, 1391, شماره (3), 103-116
 10. محمود نیا، ن.، ف. بلداجی، ب. دستار و س. زره¬داران, تعیین ارزش غذایی آرد ضایعات دو کشتارگاه طیور و تاثیر آن بر عملکرد و ترکیب لاشه جوجه¬های گوشتی, پژوهش¬های علوم دامی, 1391, شماره (3), 99-109
 11. رحیمی، م.، ب. دستار، ص. محسنی و م، خمیری, بررسی عملکرد جوجه¬های گوشتی در شرایط محدودیت غذایی با و بدون مکمل پروبیوتیک, پژوهش¬های علوم دامی ایران, 1391, شماره (2), 91-99
 12. صنوبر کلاتی، ح.، م. شمس شرق، ب. دستار و س. زره¬داران, تاثیر سطوح مختلف سلنیوم آلی و ویتامین E بر عملکرد و کیفیت گوشت در بلدرچین ژاپنی, پژوهش¬های علوم دامی ایران, 1391, شماره (1), 8-16
 13. کاملی، م. و ب. دستار, . بررسی اثرات برنامه¬های مختلف نوردهی بر عملکرد جوجه¬های گوشتی, چكاوك, 1390, شماره (1), 89-95
 14. محمود نیا، ن.، ف. بلداجی، ب. دستار. س. زره¬داران, تاثیر سطوح مختلف آرد ضایعات دو کشتارگاه طیور بر عملکرد جوجه¬های گوشتی, مجله پیگیر, 1390, شماره (30), 26-29
 15. هاشمی، ر.، ب، دستار، س، حسنی و ی، جعفری آهنگری, پاسخ فیزیولوزیکی جوجه خروس¬های گوشتی به میزان پروتئین جیره و محدودیت خوراک در شرایط تنش گرمایی حاد, پژوهش¬های تولیدات دامی, 1390, شماره (4), 1-11
 16. شباني، 1.، ب. دستار، م. خميري و س. حسني, کاهش اثرات سمی آفلاتوکسین بر صفات تولیدی، غلظت پروتئین و لیپیدهای خون و جمعیت میکروبی دستگاه گوارش جوجه¬های گوشتی تغذیه شده با نانوزئولیت, پژوهش¬هاي علوم دامي, 1390, شماره (2), 117-127
 17. شباني، ا. و ب. دستار, تاثير استفاده از خوراك گلوتن ذرت بر عملكرد جوجه¬هاي گوشتي, پژوهش¬هاي توليدات دامي, 1390, شماره (3), 69-80
 18. خسروي، ع.، ف. بلداجي، ب. دستار و س. حسني, بررسي اثرات استفاده از افزودني هاي پروتوكسين،اسيد پروپيونيك و مخلوط آنها بر عملكرد جوجه هاي گوشتي, پژوهش و سازندگي, 1390, شماره (91), 36-42
 19. محب¬الديني. ح.، ب. دستار، م. شمس شرق و س. زره¬داران, بررسي اثر شدت محدوديت خوراك و تغذيه وعده¬اي بر وزن بدن و بازدهي استفاده از انرژي و پروتئين در جوجه¬هاي گوشتي, مجله الكترونيك كشاورزي و منابع طبيعي گرگان, 1389, شماره (1), 101-111
 20. فلكي، م.، م. شمس شرق، ب. دستار و س. زره¬داران, تاثير سطوح مختلف پري¬بيوتيك و پروبيوتيك بر عملكرد، نسبت راندمان پروتئين، انرژي قابل سوخت و ساز مصرفي و راندمان انرژي قابل متابوليسم مصرفي جوجه¬هاي گوشتي, مجله الكترونيك كشاورزي و منابع طبيعي گرگان, 1389, شماره (1), 79-99
 21. آموزمهر، ا.، ب. دستار.، م. شمس شرق و س. زره¬داران, تاثير سطوح مختلف سبوس برنج خام و عمل¬آوري¬شده بر عملكرد جوجه¬هاي گوشتي, مجله پژوهش و سازندگي, 1389, شماره (2), 27-33
 22. شريفي، م.ر.، م. شمس شرق، ب. دستار و س. حسني, بررسی تاثیر سطوح مختلف پروتئین و مکمل سینبیوتیک بر عملکرد و خصوصیات لاشه بلدرچین ژاپنی, پژوهش¬هاي توليدات دامي, 1389, شماره (1), 55-70
 23. آموزمهر، ا. و ب. دستار, تاثیر عصاره الکلی دو گیاه دارویی سیر و آویشن بر عملکرد و غلظت لیپیدهای خون جوجه¬های گوشتی, مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی, 1388, شماره (1), 62-68
 24. فرهادي، ز.، م. شمس شرق، و ب. دستار, بررسي تاثير سطوح مختلف دانه كامل گندم بر عملكرد توليدي و فراسنجه¬هاي خوني جوجه¬هاي گوشتي, مجله علوم كشاورزي و منابع طبيعي, 1388, شماره (1), 69-75
 25. دستار، ب.، م. شمس شرق و م. مهاجر, بررسی عملکرد رشد و ترکیب لاشه جوجه¬های گوشتی سویه راس در پاسخ به نوع الگوی پروتئینی جیره, مجله علوم كشاورزي و منابع طبيعي, 1388, شماره (1), 82-89
 26. رضائی پور، و.، ف. بلداجی، ب. دستار، ا. یعقوبفر و ع. قیصری, تعیین قابليت هضم ظاهري مواد مغذي و ميزان انرژي قابل متابوليسم جيره¬هاي حاوي سطوح مختلف تفاله گوجه فرنگی در جوجه¬های گوشتی, مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی, 1388, شماره (1), 90-102
 27. شمس شرق، م.، ب. دستار و س. حسني, استفاده از دانه كامل گندم و آرد شده همراه با آنزيم در تغذيه جوجه¬هاي گوشتي, مجله علوم كشاورزي و منابع طبيعي, 1388, شماره (2), 109-117
 28. تراز، ز. و ب. دستار, تاثير استفاده از ركسارسون و باسيتراسين متيلن دي¬سالسيلات در جيره بر عملكرد و خصوصيات لاشه جوجه¬هاي گوشتي, مجله علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي, 1388, شماره (48), 198-206
 29. يعقوبفر. ا.، ر. سميعي، ب. دستار، س. زره¬داران، ف. نيك ¬نفس، و و. تقي¬زاده, اثرات شكل خوراك (پلت و آردي) و سطح احتياجات مواد مغذي و انرژي قابل متابوليسم بر عملكرد جوجه¬هاي گوشتي, مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی, 1388, شماره (16), 299-301
 30. خسروي. ع.، ف. بلداجي، ب. دستار و س. حسني, بررسي امكان استفاده از عصاره گياه گزنه و اسيد پروبيوتيك بعنوان جايگزين مناسب براي آنتي¬بيوتيك¬هاي محرك رشد در تغذيه جوجه¬هاي گوشتي, مجله پژوهش و سازندگي, 1388, شماره (83), 59-66
 31. دستار، ب.، ا. خاک سفیدی، و ی. مصطفی لو, تاثیر پروبیوتیک تپاکس و سطح پروتئين جيره بر عملکرد جوجه¬های گوشتی, مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی, 1387, شماره (43), 449-460
 32. عشايري زاده، م.، ب. دستار.، م. شمس شرق و م. خميري, بررسي جمعيت ميكروبي روده و پاسخ رشد جوجه¬هاي گوشتي جوان به جیره¬های مکمل شده با ركسارسون، آويلامايسين و فورمايسين گلد, مجله علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي, 1387, شماره (43), 545-554
 33. عشايري زاده، م.، ب. دستار.، م. شمس شرق و م. خميري, تاثير چند افزودني غذايي محرك رشد بر عملكرد، تركيب لاشه و مقادير هماتولوژي جوجه هاي گوشتي, مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان, 1387, شماره (15)
 34. تراز، ز. و ب. دستار, بررسی اثرات ال كارنيتين در جيره¬هاي با مقادیر متفاوت پروتئین بر عملکرد و فراسنجه¬های خونی در جوجه¬هاي گوشتي, مجله علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان, 1387, شماره (5), 114-119
 35. آموزمهر، ا.، ب. دستار، م. شمس شرق و س. زره¬داران, بررسي پاسخ رشد و تركيب لاشه جوجه¬هاي گوشتي تغذيه شده با سبوس برنج خام و عمل¬آوري شده با اسيد استيك , مجله الكترونيك كشاورزي و منابع طبيعي گلستان, 1387, شماره (2), 85-98
 36. آموزمهر، ا. و ب. دستار, تاثیر عصار¬ه¬هاي گياهي سير و آويشن بر عملکرد و ترکیبات لاشه جوجه¬¬هاي گوشتي, پژوهشنامه علوم کشاورزی و منابع طبیعی, 1387, شماره (1), 27-36
 37. هاشمی، ر.، ب، دستار، س، حسنی و ی، جعفری آهنگری, تاثیر میزان پروتئین جیره و محدودیت غذايي بر عملکرد و دمای بدن جوجه¬های گوشتی تحت تنش گرمایی, مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی, 1386, شماره (1), 451-460
 38. هاشمی، ر.، ب، دستار، س، حسنی و ی، جعفری آهنگری, بررسی صفات تولیدی، دمای بدن و پروتئین¬های خون جوجه¬های گوشتی در پاسخ به بتائین و سطح پروتئین جیره در شرایط تنش گرمایی, مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان, 1386, شماره (2), 138-147
 39. آزادگان،م.، م. شمس شرق.، ب. دستار و س. حسنی, تاثير سطوح مختلف پروتئين و پروتكسين بر عملكرد جوجه¬هاي گوشتي. مجله علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان, 1386, شماره (3), 67-68
 40. دستار، ب.، ی. مصطفی لو.، س. حسنی, تاثير میزان انرژي و نوع الگوي اسيدهای آمينه جیره بر عملكرد تولیدی جوجه¬هاي گوشتي, مجله علوم كشاورزي ايران, 1385, شماره (6), 1059-1066
 41. دستار، ب.، ی، جعفری آهنگری، م. راشکی، س. حسنی و م. شمس شرق, تاثير زمان تعويض جیره آغازین و سطح ليزين جيره¬هاي غذایی بر عملكرد توليدي، بازده پروتئين و انرژي در جوجه¬هاي گوشتي, مجله علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان, 1385, شماره (13), 114-122
 42. هاشمی، ر.، ب، دستار، س، حسنی و ی، جعفری آهنگری, تاثیر بتائین در جيره¬هاي با سطوح متفاوت پروتئين بر عملکرد جوجه¬های گوشتی تحت تنش گرمایی, مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان, 1385, شماره (1), 81-90
 43. راشکی،م.، ب. دستار، ی، جعفری آهنگری، س. حسنی و م. شمس شرق, بررسی عملکرد تولیدی جوجه¬های گوشتی در پاسخ به میزان لیزین جیره و زمان تعویض جیره¬های آغازین و پایانی, مجله علمی کشاورزی, 1385, شماره (3), 103-110
 44. دستار، ب.، ا، گليان، م، دانش مسگران، ف. افتخاري شاهرودي، و ح، كرمانشاهي, تاثير كاهش سطح پروتئين جيره آغازين بر عملكرد، بازدهي استفاده از انرژي و پروتئين در جوجه¬هاي گوشتي, مجله دانش كشاورزي, 1385, شماره (2), 207-217
 45. دستار، ب, ضرورت استفاده از ضرايب قابليت هضم اسيدهاي آمينه در جيره نويسي طيور, مجله چكاوك, 1384, شماره (3), 75-90
 46. دستار، ب.، ا، گليان، م، دانش مسگران، ف. افتخاري شاهرودي، و ح، كرمانشاهي, استفاده از ضرايب قابليت هضم ليزين و اسيدهاي آمينه گوگرددار در بهينه¬سازي عملكرد جوجه¬هاي گوشتي, مجله علوم كشاورزي ايران, 1383, شماره (2), 691-698
 47. دستار، ب.، ا، گليان، م، دانش مسگران، ف. افتخاري شاهرودي، و ح، كرمانشاهي, تعيين احتياجات ليزين و اسيدهاي آمينه گوگرد دار قابل هضم جوجه¬هاي گوشتي در مرحله اول رشد, مجله علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي, 1383, شماره (4), 99-109
 48. دستار، ب.، ا، گليان، و ل. كمبل, تاثير ميكروارگانيسم¬هاي روده كور بر ميزان دفع اسيد آمينه با منشا داخلي و تعيين ضرايب قابليت هضم اسيدهاي آمينه مواد خوراكي با استفاده از خروس¬هاي فاقد روده كور, مجله علوم و صنايع كشاورزي, 1380, شماره (2), 31-41
 49. دستار، ب, استفاده از آنزيم فيتاز در جيره غذايي جوجه¬هاي گوشتي, مجله چكاوك, 1377, شماره (2), 87-93
 50. دستار، ب.، ر. ولي زاده و ح. نصيري مقدم, استفاده از ويناس در تغذيه بره¬هاي بلوچي, مجله علوم و صنايع كشاورزي, 1377, شماره (1), 45-52
 51. ولي زاده، ر.، ب. دستار, مقايسه پرواربندي بره¬هاي نر و ماده بلوچي با دو روش معمولي و زود از شيرگيري, مجله علوم و صنايع كشاورز, 1376, شماره (1), 73-80
 52. دستار، ب, جيره بندي آب آشاميدني مرغ¬هاي تخمگذار در قفس, مجله چكاوك, 1376, شماره (4), 121-125
 1. Dastar, B., A. Sabet Moghaddam, M. Shams Shargh & S. Hassani, Effect of different levels of germinated barley on live performance and carcass traits in broiler chickens, Poultry Science Journal, 2014, شماره (2), 61-69
 2. Ashayerizadeh, O., B. Dastar, F. Samadi, M. Khomeiri, A. Yamchi & S. Zerehdaran, Comparison between the effects of two multi-strain probiotics and antibiotic on growth performance, carcass characteristics, gastrointestinal microbial population and serum biochemical values of broiler chickens, Scientific Journal of Animal Science , 2014, شماره (3), 110-119
 3. Safaei, M., F. Boldaji, B. Dastar, S. Hassani, M.S.A. Mutalib & R. Rezaei, Effects of inclusion Kaolin, Bentonite and Zeolite in dietary on chemical composition of broiler chickens meat, Asian Journal of Animal and Veterinary Advances, 2014, شماره (9), 56-63
 4. Effati, M., F. Samadi, B. Dastar, M.A. Azari & S.R. Hashemi, Effect of different levels of Artichoke (Cynara scolymus) on growth performance and immune responses of broilers under heat stress, Iranian Journal of Applied Animal Science, 2014, شماره (4), 399-403
 5. Khodanazary, A., F. Boldaji, A. Tatar & B. Dastar, Effects of dietary zeolite and perlite supplementations on growth and nutrient utilization performance and some serum variables in Common Craps (Cyprinus carpio), Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 2013, شماره (13), 495-501
 6. Mohebodini. H., G.H. Tahmasbi, B. Dastar, Y. Jafari Ahangari & S. Zerehdaran, Effect of dietary thiamine on growth of the Iranian honey bee colonies (Apis mellifera meda) in different seasones, Agricultur & Forestry, 2013, شماره (59), 119-126
 7. Mirshekar, R., B. Dastar, B. Shabanpour & S. Hassani, Effect of dietary nutrient density and vitamin premix withdrawal on performance and meat quality of broiler chickens, Journal of Science Food Agriculture, 2013, شماره (93), 2979-2985
 8. Amouzmehr, A., B. Dastar, J. Ghassemi Nejad, K. Sung, J. Lohakare & F. Forghani, Effects of garlic and thyme extracts on growth performance and carcass characteristics of broiler chicks, Journal of Animal Science and Technology, 2012, شماره (54), 185-190
 9. Akbari Gharaei, M., B. Dastar, A. Hesabi Nameghi, G. Hashemi Tabar & M. Shama Shargh, Effects of Guar meal with and without mananase enzyme on performance and immune response of broiler chicks, International Research Journal of Applied & Basic Sciences, 2012, شماره (3), 2785-2793
 10. Shams Shargh, M., B. Dastar, S. Zerehdaran. M. Khomeiri & A. Moradi, Effects of using plant extracts and a probiotic on performance, intestinal morphology, and microflora population in broilers, Journal of Applied Poultry Research, 2012, شماره (21), 201-208
 11. Rezaeipour, V., B. Dastar, F. Boldaji, A. Yaghobfar & A.A. Gheisari, Effects of dietary dried tomato pomace with an exogenous enzyme supplementation on growth performance, meat oxidative stability and nutrient digestibility of broiler chickens, Journal of Animal Science Advances, 2012, شماره (21), 777-786
 12. Tatar, A., F. Boldajie, B. Dastar, S. Hassani & S. Yalcin, Effects of dietary supplementation with perlite and zeolite on performance, litter quality and carcass characteistics of broilers from 7-42 days of age, International Research Journal of Applied & Basic Sciences, 2012, شماره (3), 1148-1154
 13. Asadi, R., M.R. Eimanpour & B. Dastar. 2012, Requirements of n-3 highly unsaturated fatty acids in Beluga (Huso huso), Journal of Agricultural Sciences Technology, 2012, شماره (14), 145-159
 14. Khosravi, A., F. Boldajie, B. Dastar & S. Hassani, Comparison of broiler performance and carcass parameters when fed diets containing a probiotic, an organic acid or antibiotic growth performance, Asian Journal of Animal and Veterinary Advances, 2012, شماره (7), 318-325
 15. Safaeikatouli, M., F. Boldajie, B. Dastar & S. Hassani, The effect of dietary silicate minerals supplementation on apparent ileal digestibility of energy and protein in broiler chickens, International Journal of Agriculture & Biology, 2012, شماره (14), 299-302
 16. Safaeikatouli, M., F. Boldajie, B. Dastar & S. Hassani, Growth response and tibia bone characteristics in broilers fed diets containing kaoline, bentonite and zeolite, Journal of Animal Feed Science, 2012, شماره (21), 334-344
 17. Senobar-Kalati, H., M. Shams Shargh, B. Dastar & S. Zerehdarani, Effect of higher levels of dietary vitamine E on humeral immune response, water holding capacity and oxidative stability of meat in growing Japanese quail (Coturnix coturnix japonica), Arch. Geflugelk, 2012, شماره (2), 99-104
 18. Sharifi, M.R., M. Shams Shargh, B. Dastar & S. Hassani, The effect of dietary protein levels and symbiotic on performance parameters, blood characteristics and carcass yields of Japanese quail (Coturnix coturnix Japonica), Italian Journal of Animal Science, 2011, شماره (10), 17-21
 19. Falaki, M., M. Shams Shargh, B. Dastar & S. Zerehdaran, Effects of different levels of probiotic and prebiotic on performance and carcass characteristics of broiler chickens, Journal of Animal and Veterinary Advances, 2011, شماره (9), 2390-2395
 20. Falaki, M., M. Shams Shargh, B. Dastar & S. Zerehdaran, The investigation of intestinal microflora and growth response of young broilers given feed supplemented with different levels of probiotic and prebiotic, Journal of Animal and Veterinary Advances, 2011, شماره (9), 2685-2690
 21. Mahmoudnia, N., F. Boldajie, B. Dastar & S. Zerehdaran, Nutritional evaluation of poultry by-product meal in broiler chickens, Animal Biology & Animal Husbandry International Journal of the Bioflux Society, 2011, شماره (3), 55-64
 22. Mohebodini. H., B. Dastar, M. Shams Shargh & S. Zerehdaran, The comparison of early feed restriction and meal feeding on performance, carcass characteristics and blood constituents of broiler chickens, Journal of Animal and Veterinary Advances, 2010, شماره (10), 2069-2074
 23. Khosravi, A., F. Boldajie, B. Dastar & S. Hassani, Immune response and performance of broiler chicks fed protexin and propionic acid, International Journal of Poultry Science, 2010, شماره (2), 188-191
 24. Safaei Katouli, M., F. Boldaji, B. Dastar & S. Hassani, Effect of different levels of Kaolin, bentonite and zeolite on broiler's performance, Journal of Biological Science, 2010, شماره (1), 58-62
 25. Shabani, A., B. Dastar, M. Khomeirie. B. Shabanpour & S. Hassani, Response of broiler chickens to different levels of nanozeolite during experimental aflatoxicosis, Journal of Biological Science, 2010, شماره (4), 362-367
 26. Ashayerizadeh. O., B. Dastar, M. Shams Shargh, A. Ashayerizadeh & M. Mamooee, Influence of antibiotic, prebiotic and probiotic supplementation to diets on carcass characteristics, hematological indices and internal organ size of young broiler chickens, Journal of Animal and Veterinary Advances, 2009, شماره (9), 1772-1776
 27. Ashayerizadeh. O., B. Dastar, M. Shams Shargh, E. Rahmatnejad & A. Ashayerizadeh, Influence of prebiotic and two herbal additives on interior organs and hematological indices of broilers, Journal of Animal and Veterinary Advances, 2009, شماره (9), 1851-1855
 28. Ashayerizadeh. O., B. Dastar, M. Shams Shargh, A. Ashayerizadeh, E. Rahmatnejad and S.M.R. Hossaini, Use of Garlic (Allium sativium), Black Cumin Seeds (Nigella sativa L.) and Wild Mint (Mentha longifolia) in broilers chickens diets, Journal of Animal and Veterinary Advances, 2009, شماره (9), 1860-1863
 29. Mirshekar, R., B. Dastar, & B. Shabanpour, Effect of Rosemary, Echinacea, Green Tea extracts and ascorbic acid on broiler meat quality, Pakistan Journal of Biological Science, 2009, شماره (15), 1069-1074
 30. Mehdipour, M., M. Shams Shargh, B. Dastar & S. Hassani, Effects of different levels of hatchery wastes on the performance, carcass and tibia ash and some blood parameters in broiler chicks, Pakistan Journal of Biological Science, 2009, شماره (18), 1272-1276
 31. Sabet Moghadam, A., M. Mahdipour, B. Dastar, The determining of digestible energy and digestibility coefficients of protein, calcium and phosphorus of malt (Germinated Barley) in broilers, International Journal of Poultry Science, 2009, شماره (8), 788-791
 32. Khosravi, A., F. Boldaji, B. Dastar and S. Hassani, The use of some feed additives as growth promoter in broilers nutrition, International Journal of Poultry Science, 2008, شماره (11), 1095-1099
 33. Azadegan Mehr, M., M. Shams Shargh, B. Dastar, S. Hassani & M.R. Akbari, Effect of different levels of protein and protexin on broiler performance, International Journal of Poultry Science, 2007, شماره (8), 573-577
 1. محب¬الدینی. ح.، غ. طهماسبی، ب. دستار، ی. جعفری آهنگری و س. زره¬داران, اثر تیامین تغذیه¬ای روی تخم¬گذاری ملکه در کلنی¬های زنبور عسل ایرانی (Apismelliferameda) در فصول مختلف سال, هشتمین سمینار پژوهشی زنبور عسل ایران., 1392, ایران, تهران
 2. محب¬الدینی. ح.، غ. طهماسبی، ب. دستار، ی. جعفری آهنگری و س. زره¬داران, تاثیر تغذیه تیامین روی رشد و نمو غدد هیپوفارنژیال در زنبور عسل ایرانی (Apismelliferameda), هشتمین سمینار پژوهشی زنبور عسل ایران, 1392, ایران, تهران
 3. اسفندیارپور. س.، ب. دستار، ف. صمدی، ج. رجنی و ا. شبانی, بررسی تاثیر پروبیوتیک و پری¬بیوتیک هنگام اعمال محدودیت غذایی بر وقوع سندرم آسیت در جوجه¬های گوشتی, اولین همایش ملی پژوهش¬های کاربردی در صنعت دام، طیور و آبزیان, 1392, ایران, شبستر
 4. اسفندیارپور. س.، ب. دستار، ف. صمدی، ج. رجنی و ا. شبانی, بررسی اثر افزودن پروبیوتیک و پری¬بیوتیک هنگام اعمال محدودیت غذایی بر عملکرد جوجه¬های گوشتی, اولین همایش ملی پژوهش¬های کاربردی در صنعت دام، طیور و آبزیان, 1392, ایران, شبستر
 5. مهدی¬پور. م.، ز. مهدی¬پور، م. شمس شرق و ب. دستار, مقايسه اثر پروبیوتیک و آنتي بیوتیک آويلامايسین بر عملکرد رشد و کیفیت لاشه در جوجه های گوشتي سويه راس 308, دومین سمینار ملی مدیریت پرورش دام و طیور, 1392, ایران, کرمان
 6. بیدرنامنی. ع.، م. شمس شرق. ب. دستار و س. زره¬داران, تاثیر سطوح مختلف ضایعات قارچ دکمه¬اي آگاریکوس بیسپوروس با و بدون پربیوتیک بر عملکرد و خصوصیات لاشه جوجه¬هاي گوشتی, همایش ملی دام و طیور شمال کشور, 1392, ایران, ساری
 7. بیدرنامنی. ع.، م. شمس شرق. ب. دستار و س. زره¬داران, تاثیر سطوح مختلف ضایعات قارچ دکمه¬اي آگاریکوس بیسپوروس با و بدون پربیوتیک بر فسادپذیري گوشت جوجه¬هاي گوشتی, همایش ملی دام و طیور شمال کشور, 1392, ایران, ساری
 8. مظاهری. آ.، م. شمس شرق. ب. دستار و س. زره¬داران, تاثیر سطوح مختلف ضایعات قارچ دکمه¬اي خوراکی آگاریکوس بیسپوروس و پروبیوتیک بر کیفیت گوشت ران جوجه¬هاي گوشتی, همایش ملی دام و طیور شمال کشور, 1392, ایران, ساری
 9. مظاهری. آ.، م. شمس شرق. ب. دستار و س. زره¬داران, تاثیر سطوح مختلف ضایعات قارچ دکمه¬اي خوراکی آگاریکوس بیسپوروس و پروبیوتیک بر عملکرد جوجه¬هاي گوشتی, همایش ملی دام و طیور شمال کشور, 1392, ایران, ساری
 10. عالمی، م.، ف. صمدی، ب. دستار و س. حسنی, تاثیر سطوح مختلف کنگر فرنگی و ویتامین E بر تغییرات پروتئین سرم در بلدرچین ژاپنی, همایش ملی دام و طیور شمال کشور, 1392, ایران, ساری
 11. عالمی. م.، ف. صمدی. ب. دستار و س. حسنی, تاثیر سطوح مختلف کنگر فرنگی بر ایمنی هومورال و وزن اندام¬های لنفاوی در بلدرچین ژاپنی, همایش ملی دام و طیور شمال کشور, 1392, ایران, ساری
 12. راسته، م.، ب. دستار، م. شمس شرق، س.ر. هاشمی و ا. عشایری¬زاده, تاثیر سطوح مختلف جو جوانه¬زده بر فراسنجه¬های خونی مرغ تخمگذار, کنگره ملی فناوری¬های نوین در علوم دامی, 1392, ایران, اصفهان
 13. راسته، م.، ب. دستار، م. شمس شرق، س.ر. هاشمی و ا. عشایری¬زاده, تاثیر سطوح مختلف جو جوانه¬زده بر فراسنجه¬های خونی بلدرچین ژاپنی, همایش ملی بهداشت و پرورش دام و طیور, 1392, ایران, شیراز
 14. راسته، م.، ب. دستار و س.ه. گلدانی, تعیین قابلیت هضم پروتئین جو جوانه¬زده در جوجه¬های گوشتی, کنگره ملی فناوری¬های نوین در علوم دامی, 1392, ایران, اصفهان
 15. راسته، م.، ب. دستار و س.ه. گلدانی, تاثیر جایگزینی جو جوانه¬زده به جای جو و ذرت بر کیفیت گوشت سینه بلدرچین, همایش ملی بهداشت و پرورش دام و طیور, 1392, ایران, شیراز
 16. راسته، م.، ب. دستار و س.ه. گلدانی, تاثیر سطوح مختلف جو جوانه¬زده بر کیفیت گوشت ران بلدرچین, همایش ملی بهداشت و پرورش دام و طیور, 1392, ایران, شیراز
 17. گلدانی، س. ه.، ب. دستار، م. شمس شرق، س.ر. هاشمی و ا. عشایری¬زاده, مقایسه عملکرد مرغ¬های تخم¬گذار تجاری و بلدرچین¬های تخم¬گذار زاپنی در پاسخ به جیره¬های حاوی سطوح مختلف پروتئین و گیاه دارویی سیاه دانه (Nigella sativa L.), همایش ملی دام و طیور شمال کشور, 1392, ایران, ساری
 18. گلدانی، س. ه.، ب. دستار و م. شمس شرق, بررسی ساز و کارهای موثر بر کیفیت تولید تخم مرغ در صنعت مرغ تخم¬گذار, دومین کنفرانس علمی تخصصی صنعت طیور ایران, 1391, ایران
 19. گلدانی، س. ه.، ب. دستار، م. شمس شرق، س.ر. هاشمی و ا. عشایری¬زاده, اثرتغذیه سیاه¬دانه (Nigella sativa L) و سطوح مختلف پروتئین بر فراسنجه¬¬های کیفی تخم بلدرچین ژاپنی نگهداری شده در سردخانه, دومین کنفرانس علمی تخصصی صنعت طیور ایران, 1391, ایران
 20. گلدانی، س. ه.، ب. دستار، م. شمس شرق، س.ر. هاشمی و ا. عشایری¬زاده, تاثیر سطوح مختلف پروتئین و سیاه¬دانه (Nigella sativa L) بر فراسنجه¬¬های کیفی تخم مرغ¬های نگهداری شده در سردخانه, دومین کنفرانس علمی تخصصی صنعت طیور ایران, 1391, ایران
 21. گلدانی، س. ه.، ب. دستار، م. شمس شرق، س.ر. هاشمی و ا. عشایری¬زاده, تاثیر بذز آسیاب شده دانه (Nigella sativa L.) و سطوح مختلف پروتئین بر فراسنجه¬های خونی مرغ تخمگذار تجاری, پنجمین کنگره علوم دامی ایران, 1391, ایران
 22. شبانی، ا. و ب. دستار, بررسی اثرات آفلاتوکسین بر عملکرد طیور و باقی¬مانده¬های آن در گوشت بر سلامت انسان و راهکارهای کاهش آن, نخستین همایش ملی صنعت و بهداشت مواد غذایی با منشا دامی, 1391, ایران
 23. نیک نظر. م.، م. شمس شرق. ب. دستار، س. زره¬داران و م. فلکی, تاثیر سطوح مختلف ضایعات قارچ خوراکی آگاریکوس بیسپروس بر عملکرد و خصوصیات لاشه جوجه¬های گوشتی, پنجمین کنگره علوم دامی ایران, 1391, ایران
 24. نیک نظر. م.، م. شمس شرق. ب. دستار، س. زره¬داران و م. فلکی, . تاثیر سطوح مختلف ضایعات قارچ خوراکی آگاریکوس بیسپروس بر کیفیت گوشت جوجه¬های گوشتی, پنجمین کنگره علوم دامی ایران, 1391, ایران
 25. شمسیه. م.، م. شمس شرق. ب. دستار، س. زره¬داران و م. فلکی, تاثیر سطوح مختلف ضایعات قارچ خوراکی آگاریکوس بیسپروس بر برخی پارامترهای خونی جوجه¬های گوشتی, پنجمین کنگره علوم دامی ایران, 1391, ایران
 26. شمسیه. م.، م. شمس شرق. ب. دستار، س. زره¬داران و م. فلکی, تاثیر سطوح مختلف ضایعات قارچ خوراکی آگاریکوس بیسپروس بر ریخت شناسی روده باریک جوجه¬های گوشتی, پنجمین کنگره علوم دامی ایران, 1391, ایران
 27. ایاسی، ح.، ب. دستار، ت. قورچی، س.ر. هاشمی، و ع. تبرائی, تاثیر سیلوی ذرت بر وزن بدن، اندام¬های داخلی و سیستم ایمنی مرغ¬های تخم¬گذار در مرحله تولک¬بری, دومین کنفرانس علمی تخصصی صنعت طیور ایران, 1391, ایران
 28. ایاسی، ح.، ب. دستار، ت. قورچی، س.ر. هاشمی، و ع. تبرائی, تاثیر سیلوی ذرت بر مصرف خوراک و تولید تخم مرغ در مرغ¬های تخمگذار طی دوره تولک¬بری, پنجمین کنگره علوم دامی ایران, 1391, ایران
 29. نائیجی، م.، ب. دستار، ف. صمدی، س. زره¬داران و ا. عشایری¬زاده, تاثیر سطوح مختلف ضایعات چای بر وزن اندام¬های داخلی و تولید تخم مرغ در دوره تولک¬بری اجباری مرغ¬های تخمگذار, پنجمین کنگره علوم دامی ایران, 1391, ایران
 30. نائیجی، م.، ب. دستار، ف. صمدی، س. زره¬داران و ا. عشایری¬زاده, بررسی اثر استفاده از ضایعات چای بر عملکرد مرغ¬های تخمگذار در دوره تولک¬بری اجباری, پنجمین کنگره علوم دامی ایران, 1391, ایران
 31. میرشکار. ر.، ب. دستار، ب. شعبانپور و س. حسنی, تاثیر حذف مکمل¬های ویتامینی در جیره¬های دارای متفاوت انرژی بر عملکرد و pH گوشت ران جوجه¬های گوشتی, پنجمین کنگره علوم دامی ایران, 1391, ایران
 32. شبانی، ا. و ب. دستار, بررسی اثر آفلاتوکسین بر عملکرد طیور و باقی¬مانده¬های آن در گوشت بر سلامت انسان و راهکارهای کاهش آن, نخستین همایش ملی صنعت و بهداشت مواد غذایی با منشاء دامی, 1390, ایران, قم
 33. اسعدی، ر.، م. ر. ایمانپور و ب. دستار, نیازمندی به اسیدهای چرب چند غیر اشباع امگا-3 (n-3 HUFA) فیل ماهیان جوان Huso huso و اثرات آن روی برخی شاخص¬های رشد و کیفیت لاشه, همایش منطقه¬ای مطالعات کاربردی در شیلات و محیط زیست, 1390, ایران
 34. گلدانی، س. ه.، ب. دستار، م. شمس شرق، س.ر. هاشمی و ا. عشایری¬زاده, اثرات استفاده از سیاه دانه (Nigella Sativa L.) به عنوان محرک رشد در جیره¬های کم پروتئین بر عملکرد مرغ¬های تخمگذار تجاری, اولین همایش ملی علوم زیستی, 1390, ایران
 35. گلدانی، س. ه.، ب. دستار، م. شمس شرق، س.ر. هاشمی و ا. عشایری¬زاده, بررسی اثر سطوح مختلف پروتئین و سیاه دانه (Nigella Sativa L.) بر فراسنجه¬های کیفی تخم مرغ, اولین همایش ملی علوم زیستی, 1390, ایران
 36. گلدانی، س. ه.، ب. دستار، م. شمس شرق، س.ر. هاشمی و ا. عشایری¬زاده, بررسی اثر سطوح مختلف پروتئین و سیاه دانه (Nigella Sativa L.) بر فراسنجه¬های کیفی تخم بلدرچین, اولین سمینار بلدرچین کشور, 1390, ایران
 37. گلدانی، س. ه.، ب. دستار، م. شمس شرق، س.ر. هاشمی و ا. عشایری¬زاده, تاثیر سطوح مختلف پروتئین و گیاه دارویی سیاه دانه (Nigella Sativa L.) بر عملکرد بلدرچین تخمگذار ژاپنی, اولین سمینار بلدرچین کشور, 1390, ایران
 38. مهماندوئی، ع، م. شمس شرق، ب. دستار، س. زره¬داران و ب. پریزادیان کاوان, تاثیر سطوح مختلف پروتئین و متیونین بر بازده استفاده از انرژی و پروتئین در بلدرچین ژاپنی, همایش ملی مدیریت کشاورزی, 1390, ایران
 39. مقصودلو باباخانی، ز.، ا. یعقوبفر، م. شمس شرق، ب. دستار، س. زره¬داران و پ. پورغفور لنگرودی, تاثیر استفاده از سطوح مختلف دانه تاج خروس بر عملکرد و ویژگی¬های کمی تخم مرغ در مرغ¬های تخمگذار, نخستین سمینار ملی مدیریت پرورش دام و طیور در مناطق گرمسیر, 1390, ایران
 40. محمودنیا، ن.، ف. بلداجي، ب. دستار و س. زره¬داران, مقایسه منابع نمونه (ایلئوم و فضولات)بر روی میزان انرژی قابل متابولیسم ظاهری سطوح مختلف پودر ضایعات دو کشتارگاه طیور در جوجه های گوشتی, همایش منطقه ای دانش محوری در مدیریت پایدار کشاورزی و منابع طبیعی, 1390, ایران
 41. راسته، م. ر.، ب. دستار، م. شمس شرق، س. زره داران و ا. عشایری¬زاده, تاثیر سطوح مختلف جو جوانه¬زده بر خصوصیات کیفی تخم مرغ های نگهداری شده در دمای اتاق, همایش ملی مدیریت کشاورزی, 1390, ایران
 42. راسته، م. ر.، ب. دستار، م. شمس شرق، س. زره داران و ا. عشایری¬زاده, تاثیر ذخیره سازی تخم مرغ در یخچال و سطوح مختلف جو جوانه زده بر خصوصیات کیفی تخم مرغ, همایش ملی مدیریت کشاورزی, 1390, ایران
 43. راسته، م. ر.، ب. دستار، م. شمس شرق، س. زره داران و ا. عشایری¬زاده, تاثیر سطوح مختلف جو جوانه¬زده بر خصوصیات کیفی تخم بلدرچین های نگهداری شده در یخچال, اولين كنگره ملي علوم و فناوريهاي نوين كشاورزي, 1390, ایران
 44. راسته، م. ر.، ب. دستار، م. شمس شرق، س. زره داران و ا. عشایری¬زاده, تاثیر سطوح مختلف جو جوانه¬زده بر ترکیب لاشه بلدرچین ژاپنی, اولين كنگره ملي علوم و فناوريهاي نوين كشاورزي, 1390, ایران
 45. ملك، ر.، ت. قورچي، ب. دستار، آ. م. قره باش, بررسي امكان استفاده از تخم مرغ در تغذيه گوساله هاي هلشتاين و تاثير آن بر قابليت هضم خوراك و فراسنجه هاي خون, اولين كنگره ملي علوم و فناوريهاي نوين كشاورزي, 1390, ایران
 46. کبیر، م.، ع. شعبانی، م. ر. ایمانپور، ب. دستار, اثرات سطوح مختلف پروتئین و انرژی در رژیم غذایی بر روی پارامترهای رشد در فیل ماهیان جوان (Huso huso), دومين كنفرانس ملي علوم شيلات و آبزيان ايران, 1390, ایران, لاهیجان
 47. آق، ا.، ب. دستار، م. شمس شرق، س. ر. هاشمی، ر. میرشکار, بررسی اثر جنس، سطح پروتئین جیره و سیاه دانه بر پایداری اکسیداتیو گوشت ران جوجه¬های گوشتی, اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی, 1390, ایران
 48. آق، ا.، ب. دستار، م. شمس شرق، س. ر. هاشمی، ر. میرشکار, بررسی اثر جنس و افزودن سیاه دانه در جیره¬های کم¬پروتئین بر کیفیت گوشت سینه جوجه¬های گوشتی, اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی, 1390, ایران
 49. آق، ا.، ب. دستار، م. شمس شرق، س. ر. هاشمی، ر. میرشکار, بررسی اثر سطوح مختلف سیاه دانه بر کیفیت گوشت ران مرغ نگهداری شده در یخچال, نخستین همایش فراملی بهینه¬سازی زنجیره تولید، توزیع و مصرف در صنایع غذایی, 1390, ایران, گرگان
 50. آق، ا.، ب. دستار، م. شمس شرق، س. ر. هاشمی، ر. میرشکار, بررسی اثر افزودن سیاه دانه در جیره¬های حاوی سطوح متفاوت پروتئین بر کیفیت گوشت سینه جوجه¬های گوشتی, نخستین همایش فراملی بهینه¬سازی زنجیره تولید، توزیع و مصرف در صنایع غذایی, 1390, ایران, گرگان
 51. محمودنیا، ن.، ف. بلداجي، ب. دستار و س. زره¬داران, تعیین ترکیب شیمیائی و محتوی مواد معدنی آرد ضایعات دو کشتارگاه طیور استان گلستان, اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی, 1390, ایران
 52. ميرشكار، ر.، ب. دستار، و س. پاشايي , كنجاله تخم پنبه در تغذيه طيور, . سومين سمينار بين المللي دانه¬هاي روغني و روغن¬هاي خوراكي, 1390, ایران, تهران
 53. عشايري¬زاده، ا. و ب. دستار, بررسي كربوهيدرات¬هاي سويا و ارزش تغذيه¬اي آنها در جيره غذايي طيور, سومين سمينار بين المللي دانه¬هاي روغني و روغن¬هاي خوراكي, 1390, ایران, تهران
 54. رحيمي،. م.، ب. دستار، ص. محسني و م. خميري, تاثير مدت گرسنگي و مكمل پروبيوتيك بر جمعيت ميكروبي روده¬ي جوجه¬هاي گوشتي, شانزدهمين كنفرانس سراسري و چهارمين كنفرانس بين¬المللي زيست شناسي ايران, 1389, ایران, مشهد
 55. قزويني، س.، ب. دستار، م. شمس شرق و ب. شعبانپور, تاثیر مکمل کولین کلراید در جیره¬های با سطوح مختلف چربی بر عملکرد و غلظت لیپیدهای سرم جوجه¬های گوشتی در شرایط تنش گرمایی, پنجمين همايش ملي ايده¬هاي نو در كشاورزي, 1389, ایران, خوراسگان
 56. قزويني،. س.، ب. دستار، م. شمس شرق و ب. شعبانپور, پاسخ رشد جوجه¬هاي گوشتي به مكمل كولين كلرايد در جيره¬هاي حاوي سطوح مختلف چربي تحت شرايط تنش گرمايي, شانزدهمين كنفرانس سراسري و چهارمين كنفرانس بين¬المللي زيست شناسي ايران, 1389, ایران, مشهد
 57. قزويني،. س.، ب. دستار، م. شمس شرق و ب. شعبانپور, تاثیر تنش گرمایی و مکمل کولین کلراید در جیره¬های با سطوح مختلف چربی بر غلظت تری¬گلیسرید و کلسترول سرم خون جوجه¬های گوشتی, هفتمین کنگره دانشجویان دامپزشکی ایران, 1389, ایران, شیراز
 58. شريفي، م.ر.، م. شمس شرق، ب. دستار و س. حسني, بررسی پاسخ رشد و خصوصیات لاشه بلدرچین ژاپنی به مکمل سینبیوتیک به عنوان محرک رشد سالم. اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم, اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم, 1389, ایران, اصفهان
 59. شريفي، م.ر.، م. شمس شرق، ب. دستار و س. حسني, ارزیابی کاربرد مکمل طبیعی سینبیوتیک بر مرفولوژی روده و وزن نسبی اندام¬های لاشه در بلدرچین ژاپنی, اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم, 1389, ایران, اصفهان
 60. شريفي، م.ر.، م. شمس شرق، ب. دستار و س. حسني, بررسی تاثیر سطوح مختلف پروتئین جیره بر عملکرد و برخی از فاکتورهای اقتصادی تولید در بلدرچین ژاپنی., چهارمین کنگره علوم دامی کشور, 1389, ایران, کرج
 61. شريفي، م.ر.، م. شمس شرق، ب. دستار و س. حسني, تاثیر سطوح مختلف مکمل سینبیوتیک بر عملکرد و برخی از پارامترهای خونی در بلدرچین ژاپنی, چهارمین کنگره علوم دامی کشور, 1389, ایران, کرج
 62. رئوفي، ز.، س، زره¬داران. رحيمي، ق.، م. آهني آذري و ب. دستار, برآورد پارامترهاي ژنتيكي و فنوتيپي صفات خارجي كيفيت تخم در بلدرچين ژاپني, پنجمين همايش ملي ايده¬هاي نو در كشاورزي, 1389, ایران, خوراسگان
 63. رئوفي، ز.، س، زره¬داران. رحيمي، ق.، م. آهني آذري و ب. دستار, تخمين اجزاي واريانس و فراسنجه¬هاي ژنتيكي صفات كيفيت داخلی تخم در بلدرچين ژاپني, پنجمين همايش ملي ايده¬هاي نو در كشاورزي, 1389, ایران, خوراسگان
 64. صنوبر كلاتي، ح.، م. شمس شرق، ب. دستار و س. زره¬داران, تاثیر سطوح مختلف ویتامین E بر عملکرد و پاسخ ایمنی همورال در بلدرچین ژاپنی, شانزدهمين كنفرانس سراسري و چهارمين كنفرانس بين¬المللي زيست شناسي ايران, 1389, ایران, مشهد
 65. صنوبر كلاتي، ح.، م. شمس شرق، ب. دستار و س. زره¬داران, تاثیر استفاده از مکمل آلی و معدنی سلنیوم بر عملکرد و هورمون¬های تیروئیدی در بلدرچین ژاپنی, چهارمین کنگره علوم دامی کشور, 1389, ایران, کرج
 66. صنوبر كلاتي، ح.، م. شمس شرق، ب. دستار و س. زره¬داران, . تاثیر خوراندن مکمل آلی سلنیوم و ویتامین E بر عملکرد، میزان کلسترول و تری¬گلیسرید سرم در بلدرچین ژاپنی, چهارمین کنگره علوم دامی کشور, 1389, ایران, کرج
 67. صنوبر كلاتي، ح.، م. شمس شرق، ب. دستار و س. زره¬داران, تاثير سطوح مختلف ويتامين E بر شاخص پراكسيداسيون چربي گوشت و فراسنجه¬هاي بيوشميايي سرم در بلدرچين ژاپني, پنجمين همايش ملي ايده¬هاي نو در كشاورزي, 1389, ایران, خوراسگان
 68. صنوبر كلاتي، ح.، م. شمس شرق، ب. دستار و س. زره¬داران, تاثیر سطوح مختلف مکمل سلنیوم بر پاسخ ایمنی همورال و برخی از فراسنجه¬های خونی در بلدرچین ژاپنی, پنجمين همايش ملي ايده¬هاي نو در كشاورزي, 1389, ایران, خوراسگان
 69. محمود نيا. ن.، ف. بلداجي، ب. دستار و س. زره¬داران, تاثير سطوح مختلف آرد ضايعات دو كشتارگاه طيور بر عملكرد جوجه¬هاي گوشتي, پنجمين همايش ملي ايده¬هاي نو در كشاورزي, 1389, ایران, خوراسگان
 70. ميرشكار، ر.، ب. دستار و ب. شعبانپور, اثر عصاره¬هاي رزماري، اكيناسه و چاي سبز روي اكسيداسيون چربي و ظرفيت نگهداري آب در طي انجماد ران مرغ, سمينار بهبود كميت و كيفيت لاشه دام و طيور, 1388, ایران
 71. دستار، ب.، ز. تراز و ا. شباني, تاثير افزودني¬هاي آيماروكس و باسيتراسين در جيره¬هاي با تراكم پروتئيني متفاوت بر عملكرد جوجه¬هاي گوشتي, نخستين همايش ملي صنعت دام و طيور در استان گلستان, 1387, ایران, گرگان
 72. دستار، ب.، م. شمس شرق، س. زره داران و ح. محب الديني, تاثير محدوديت غذايي در سن 7 تا 14 روزگي بر عملكرد جوجه¬هاي گوشتي, نخستين همايش ملي صنعت دام و طيور در استان گلستان, 1387, ایران, گرگان
 73. دستار، ب.، م. شمس شرق، م. مهاجر و ا. شباني, بررسي صفات توليدي جوجه¬هاي گوشتي سويه تجاري كاب تغذيه شده بر پايه الگوهاي احتياجات پروتئيني متفاوت, نخستين همايش ملي صنعت دام و طيور در استان گلستان, 1387, ایران, گرگان
 74. محب الديني،. ح.، ب. دستار و م. شمس شرق, اثر محدوديت غذايي كمي و تغذيه وعده¬اي بر عملكرد جوجه¬هاي گوشت, سومين كنگره علوم دامي كشور, 1387, ایران, مشهد
 75. 5) محب الديني، ح.، ب. دستار، م. شمس شرق و س. زره¬داران, بررسي اثر شدت محدوديت خوراك و تغذيه وعده¬اي بر وزن بدن و بازدهي استفاده از انرژي و پروتئين در جوجه¬هاي گوشتي, نخستين همايش ملي صنعت دام و طيور در استان گلستان, 1387, ایران, گرگان
 76. مهدي¬پور. م.، م. شمس شرق، ب. دستار و س. حسني, اثر سطوح مختلف ضايعات هچري بر عملكرد جوجه¬هاي گوشتي, نخستين همايش ملي صنعت دام و طيور در استان گلستان, 1387, ایران, گرگان
 77. شباني، ا.، و ب. دستار, . استفاده از خوراك گلوتن ذرت بر عملكرد در تغذيه جوجه¬هاي گوشتي, نخستين همايش ملي صنعت دام و طيور در استان گلستان, 1387, ایران, گرگان
 78. مرادي، ا.، م. شمس شرق، ب. دستار و س. زره¬داران, تاثير عصاره¬هاي سير، آويشن و رازك به عنوان جايگزين آنتي¬بيوتيك بر عملكرد جوجه¬هاي گوشتي جوان, اولين سمينار كشوري فراورده¬هاي گياهي و دارويي فراورده¬هاي صنعتي, 1387, ایران, گرگان
 79. خسروي، ع.، ف. بلداجي، ب. دستار و س. حسني, تاثير عصاره گياه گزنه بر فراسنجه¬هاي خوني جوجه¬هاي گوشتي و مقايسه آن با آنتي¬بيوتيك تجاري, اولين سمينار كشوري فراورده¬هاي گياهي و دارويي فراورده¬هاي صنعتي, 1387, ایران, گرگان
 1. Mohammadi, J., B. Dastar, S. R. Hashemi & A. Ashaierzade, The effect of probiotic in diets containing high or low nutrient density on gastro intestinal microbial population in broiler chickens, 4th International Veterinary Poultry Congress, 2014, Iran, Tehran
 2. Mohammadi, J., B. Dastar, S. R. Hashemi & A. Ashaierzade, Consideration of intestinal morphology in broiler chickens fed probiotic with diets containing different nutrient density, 4th International Veterinary Poultry Congress, 2014, Iran, Tehran
 3. Mohebodini. H., B. Dastar, M. Shams Shargh & S. Zerehdaran, Effect of quantitative feed restriction and meal feeding on the performance and ascites in broilers raised at low ambient temperature, World Veterinary Poultry Association, 2013
 4. Alemi, M., F. Samadi, B. Dastar & S. Hassani, Effect of different levels of Artichoke powder (Cynara scolymusal) and vitamin E on performance of Japanese quail, 2013, Iran, Tehran
 5. Effati, M., F. Samadi, B. Dastar, M. Ahani Azari & S. R. Hashemi, Effect of Cynara scolymus on the fat metabolism under heat stress condition in broiler chickens, 2013, Iran, Tehran
 6. Effati, M., F. Samadi, B. Dastar, M. Ahani Azari & S. R. Hashemi, Effect of Cynara scolymus on broiler chickens with blood cells count and heterophil to lymphocyte ratio under heat stress condition, National Congress on Medicinal Plants, 2012, Iran, Kish Island
 7. Kabir, M., A. Shabani, M. R. Imanpour & B. Dastar, Effects of dietary protein and energy different on hematocrit and biochemical compounds of blood serum in Juvenile Great Sturgeon. January, 2011
 8. Mahmoudnia, N., F. Boldajie, B. Dastar & S. Zerehdaran, Determination of protein and energy quality levels of poultry by-product meal in broiler chickens, 3rd Poultry Veterinary International Congress, 2011, Iran, Shiraz
 9. Mahmoudnia, N., F. Boldajie, B. Dastar & S. Zerehdaran, Evaluation of the apparent metabolizable energy of poultry by-product meal for broiler chicks in independed comparisons, Constantine the Philosopher University in Nitra Faculty of Natural, 2011
 10. Kabir, M., A. Shabani, M.R. Imanpour & B. Dasta, Effect of dietary protein and energy different on hematocrit and biochemical compounds of blood serum in Juvenil Great Sturgeon (huso huso), Asian Pacific aquaculture, 2011, India, Kochi
 11. Hashemi. S.R., B. Dastar. M. Ebrahimi, Y.J. ahangari, S. Hassani & M.H. Bejo, Growth performance response to dietary protein level and fasting period in heat stress challenged broiler chickens, 22nd Vet. Assoc. Maly. & Wild. Soc. Zoo and Med, 2010
 12. Shabani, A., B. Dastar, M. Shams Shargh, B. Shabanpour & S. Hassani, Effects of zeolite hydrocolloidal silver nanoparticles on the performance and serum biockemical parameters in broiler during experimental aflatoxicosis, Proc. Aust. Soc. Anim. Prod. Armidel, 2010, New South Wales
 13. Shabani, A., B. Dastar, M. Shams Shargh, B. Shabanpour & S. Hassani, Effect of nanozeolite in feed contaminated to aflatoxin on protein and energy utilization for broiler chickens, Proc. Aust. Soc. Anim. Prod. Armidel. New South Wales, 2010, New South Wales
 14. Asadi, R., M.R. Imanpoor & B. Dastar, Effects of n-3 highly unsaturated fatty acids (n-3 HUFFA) on hematocrit and plasma biockemical parameters in Juvenile Beluga (Huso huso), Proc. Aust. Soc. Anim. Prod. Armidel, 2010, New South Wales
 15. Asadi, R., M.R. Imanpoor & B. Dastar, Effects of replcement of dietary fish oil by canola oil on growth performance in Juvenile Beluga Huso huso, Aquaculture Europe, 2009, Norway, Trondheim
 16. Asadi, R., M.R. Imanpoor & B. Dastar, Requirements for N-3 highly unsaturated fatty acids in Beluga Huso huso Juveniles and its effect on growth and fatty acid composition, 6th International Symposium on Sturgeon, 2009, China, Wuhan
 17. Taraz, Z., & B. Dastar, Effects of feed form and nutrient requirements on performance, mortality and meat yield cost of broiler chicks, 60th Annual Meeting of the European Association for Animal Production, 2009, Barcelona
 18. Rezaeipour, V., F. Boldaji & B. Dastar, Comparision of sample source (excreta or ileum) and age of broiler chickens on evaluation of apparent metabolisable anergy and apparent nutrient digestibility of a corn-soybean diet, World's Poultry Science Journal, 2009
 19. Tatar, A., F. Boldaji, B. Dastar & A. Yaghobfar, Effects of different levels of perlite on broiler performance, gut pH, apparent digestibility of crude protein, carcass and serum characteristics, World's Poultry Science Journal, 2009
 20. Sabet Moghadam, A., & B. Dastar, The effect of zeolites in nutrition of fattening lambs, Iran International Zeolite Conference, 2008, Iran, Tehran
 21. Tatar, A., F. Boldaji, B. Dastar & A. Yaghobfar, Comparison of different levels of zeolite on serum characteristics, gut pH, apparent digestibility of crude protein and performance of broiler chickens, Iran International Zeolite Conference, 2008, Iran, Tehran
 22. Ghoorchi, T., S. Hassanh, M. Roodbari & B. Dastar, Evaluation of protein characteristics of poultry byproduct meal with CNCPS model ans its different levels effect on Baluchi lambs performance, 58th Annual Meeting of the European Association for Animal Production, 2008, Ireland, Dublin
 23. Dastar. B., M. Shams Shargh & M. Mohajer, Effect of broiler strain and dietary protein on the performance and litter quality of broilers, 58th Annual Meeting of the European Association for Animal Production, 2007, Ireland, Dublin
 24. Dastar, B., A. Khaksefidi & Y. Mostafaloo, Performance of broilers fed protein deficient diet supplemented with probiotic, 57th Annual Meeting of the European Association for Animal Production, 2006, Turkey, Antalya
 25. Khajali, F. & B. Dastar, A survey of the incidence of ascites in broiler grown at different altitudes while subjecting to different times of feeding starter and finishing diets, 14th World Veterinary Poultry Cogress, 2005, Turkey
 26. Dastar‚ B. & A. Golian, Total versus digestible amino acid feeding in young male broilers, 14th European Symposium of Poultry Nutrtion, 2003
 27. Dastar‚ B. & A. Golian, Pinpointing the lowest crude protein diet for young male broilers, Proceedings of the British Society of Animal Science, 2003, UK

  بازديد : 43386
Copyright © 2014
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان