وبگاه شخصی بهروز دستار

آیا از انجام عملیات حذف اطمینان دارید؟
متفرقه

ارائه سخنراني علمي (تاريخ- مکان)
1) جيره نويسي طيور بر اساس ضرايب قابليت هضم اسيدهاي آمينه مواد خوراكي. (2/10/1382). مجتمع آموزش عالي گنبد.
2) مديريت تغذيه جوجه¬هاي گوشتي به منظور كاهش نيتروژن دفعي فضولات. (8/2/1383). مجتمع آموزش عالي گنبد.
3) اهميت سطح پروتئين در تغذيه جوجه¬هاي گوشتي. (12/8/1383). مجتمع آموزش عالي گنبد.
4) عوامل تغذیه ای موثر بر کیفیت جوجه¬های گوشتی. (30/1/1384). مجتمع آموزش عالي گنبد.
5) تاثیر افزودنی¬های غذایی رکسارسون و اسیدهای آلی بر عملکرد جوجه¬های گوشتی. (23/12/1384). مجتمع آموزش عالي گنبد.
6) نقش تهويه در پرورش طيور. (مرداد 1385). همايش نقش تجهيزات در صنعت طيور. سازمان جهاد كشاورزي استان گلستان.
7) استفاده از روش تغذيه مرحله¬اي در جيره نويسي جوجه¬هاي گوشتي. (12/10/1385). دانشكده علوم كشاورزي دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.
8) تاثير حذف مكمل ويتاميني در جيره¬هاي با سطوح مختلف انرژي در شرايط تنش گرمايي بر عملكرد و كيفيت گوشت جوجه-هاي گوشتي. (7/10/1389). دانشكده علوم كشاورزي دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.
9) اثرات استفاده از پربیوتیک، پروبیوتیک و مخلوط آنها بر فراسنجه¬های ایمنی و شاخص¬های استخوانی مرغ¬های تخم¬گذار در طی دوره تولک¬بری. (29/9/1391). دانشكده علوم دامی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.
10) ملاحظات تغذیه¬ای استفاده از خوراک پلت در مرغ¬های تخمگذار. (1392). دانشكده علوم دامی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.


كارگاه¬ها و دوره¬هاي آموزشي (تاريخ)
1) آشنايي با برخي از روش¬هاي آزمايشگاهي نوين (اسيد آمينه، پلي ساكاريدهاي غير نشاسته اي و اسيد اوريك). دانشگاه مانيتوبا-كانادا. (1 فوريه 2000 تا 23 ژوئن 2000).
2) آشنايي با روش اندازه¬گيري آفلاتوكسين در بادام زميني به روش اليزا. موسسه تحقيقات بين المللي ايكريست- هند. (1 ژانويه 2005 تا 21 ژانويه 2005).
3) شركت در كارگاه آموزشي بررسي مسائل دامپروري استان گلستان. دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان. (29/4/1384).
4) شركت در كارگاه ارزيابي دروني. دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان. (14/2/1385).
5) مجري و مدرس كارگاه آموزشي اصول تغذيه و جيره نويسي جوجه¬هاي گوشتي با استفاده از نرم افزارهاي كامپيوتري. دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان.(11/8/1385).
6) شركت در كارگاه آموزشي اسپكتروفتومتري و اسپكتروفلوئوريمتري در بررسي ميان كنش¬ها. دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان. (4/11/1385).
7) دبير علمي نخستين همايش ملي صنعت دام و طيور در استان گلستان. (3 لغايت 5 دي ماه 1387).
8) شركت در كارگاه آموزشي مهارت¬هاي تدوين و انتشار مقاله¬هاي علمي-پژوهشي به زبان انگليسي. دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان. (14/12/1387).
9) شرکت در برگزاری میزگرد تخصصی چالش های صنعت لاین: دیروز، امروز و فردا. دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان. (9/11/1392). 


  بازديد : 43387
Copyright © 2014
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان