وبگاه شخصی بهروز دستار

آیا از انجام عملیات حذف اطمینان دارید؟
کتاب ها

نام اصلی کتابنام فارسی کتابمترجماننویسنده(گان)سال انتشارمحل انتشار
Amino Acids in Farm Animal Nutrition اسيدهاي آمينه در تغذيه دام دانش مسگران، م.، م. سالار معینی، م. ترکی، ب. دستار، ف. خواجعلی، م. بوجارپور و ف. طباطبایی  1377 دانشگاه فردوسی مشهد 
Comperative Poultry Nutrition تغذیه مقایسه ای طیور کرمانشاهی، ح.، م. رضایی، ب. دستار، ا. تیموری، م. شکوری و م. اکبری  1384 دانشگاه مازندران 
 را.هنمای کاربردی ارزیابی کیفیت تخم مرغ دستار، ب  1390 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 


نام کتابمولفسال انتشارمحل انتشار


  بازديد : 43392
Copyright © 2014
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان